Omgaan met elkaar

Het team van De Brandaris wil dat onze school een veilige school is.
Een veilige school houdt in, dat ieder kind zich veilig voelt. Veilig om zich te ontwikkelen, zonder dat het zich zorgen hoeft te maken of het geaccepteerd wordt.
Dat het zich veilig genoeg voelt om te zeggen wat het denkt. Dat het gewaardeerd wordt om wie het is.
Een ander kind pesten, om hoe het er uit ziet of hoe het is, hoort dus niet op school.
Pesten is iets heel vervelends; niet alleen voor het kind dat gepest wordt, maar ook voor de hele sfeer op school.
Als er niemand opstaat tegen pesten, wordt de school een onveilige plek.
Om op een goede manier met elkaar om te gaan, heeft de school regels opgesteld, waar iedereen zich aan te houden heeft. Iedereen: Kinderen, leraren, ouders en verzorgers.

Binnen de Stichting gelden gezamenlijk samengestelde gedragscodes. Een greep uit de gedragscodes:

Regels

  • We respecteren elkaar, dus ook elkaars uiterlijk.
  • We doen elkaar geen pijn, ook niet met woorden.
  • We gaan niet met z'n allen tegen één.
  • We sluiten elkaar niet buiten.
  • We gebruiken alleen elkaars spullen, als we daar toestemming voor
  • hebben.
  • We helpen elkaar, daar waar we kunnen.
  • We proberen eigen probleem op te lossen, lukt dat niet, dan ga je naar een volwassene.

Deze regels bieden houvast bij de omgang met elkaar. Aan het begin van elk schooljaar is er een klein project, waarbij de nieuwe leerkracht en de kinderen uitvoerig en inhoudelijk ingaan op deze regels en andere geldende 'huisregels'. Bovenstaande omgangsregels worden meer klassenspecifiek gemaakt (vertaald naar het niveau van de groep). Een product dat hier uit voortkomt is het groepscontract. Kinderen en leerkrachten verplichten zich, door ondertekening van dit contract, tot naleving hiervan. Ook sancties worden besproken.
Verder wordt aandacht besteed aan de omgang met elkaar in de lessen 'sociale vaardigheden'.
Wij gebruiken hiervoor de methodiek De Vreedzame School.

Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak. Wij hanteren hierbij het pestprotocol.

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl