Passend onderwijs

Vanaf augustus 2014 hebben alle schoolbesturen met de komst van passend onderwijs zorgplicht. In het nieuwe stelsel passend onderwijs krijgen scholen de verantwoordelijkheid om voor elk kind een zo goed
mogelijke plek in het onderwijs te vinden. Dit houdt in dat zij verplicht worden een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die zich aanmelden. Dit gebeurt in nauw overleg tussen school en ouders.
Van sommige leerlingen weten we voor plaatsing op een school al direct dat zij extra ondersteuning nodig hebben. De leerlingen kunnen direct op een basisschool of op het SO of SBO starten via een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). De ‘TLV’ is voor leerlingen van wie voor de plaatsing op de basisschool de verwachting is dat ze een permanent beroep op speciaal (basis) onderwijs zullen doen.

Er zijn ook altijd leerlingen waar tijdens hun basisschool periode blijkt dat een vorm van speciaal onderwijs tijdelijk beter aansluit bij hun onderwijsbehoeften. We gaan dan samen met de ouders op zoek naar een passende oplossing. School en ouders kunnen advies vragen aan allerlei organisaties om hen heen. De zeggenschap over wat de beste onderwijsplek is, wordt echter door school, ouders en de nieuwe school
zelf geregeld. Deze driehoek kent de leerling het beste of gaat straks daadwerkelijk met de leerling werken.
Zij bezitten en organiseren zelf de benodigde expertise en beslissen gezamenlijk over een passende onderwijsplek. Het samenwerkingsverband gaat altijd uit van tijdelijke plaatsingen naar het speciaal onderwijs of het speciaal basisonderwijs. Het is belangrijk dat bij plaatsing ook direct over een mogelijke terugplaatsing wordt gesproken.

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland
We zijn aangesloten bij Vereniging Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland, het is een samenwerking van 23 schoolbesturen. In totaal telt dit verband 75 scholen voor basisonderwijs, 5 scholen voor speciaal basisonderwijs en zeven scholen voor speciaal onderwijs. De scholen die deelnemen aan het SWV tellen in totaal ongeveer 21.000 leerlingen.en waarvoor het echt nodig een plek binnen het speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs. 

De algemene doelstelling van het samenwerkingsverband is: “Passend onderwijs betekent voor ons samenwerkingsverband dat wij onderwijs aanbieden voor iedere leerling passend bij zijn of haar onderwijsbehoefte en mogelijkheden. Het is onze ambitie om al binnen het regulier basisonderwijs, en waar nodig in het speciaal (basis) onderwijs, een zodanig gedifferentieerd onderwijsaanbod te creëren dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.”

Ondersteuningsplan
In het ondersteuningsplan hebben we beschreven hoe de zorg voor de leerlingen van onze school georganiseerd is. Er is een analyse van wat wij erg goed kunnen op school en wat we minder goed kunnen bieden. Mochten we bepaalde zorg niet goed kunnen bieden dan schakelen we door middel van ons samenwerkingsverband hulp op maat in. Dat kan bij ons op school zijn of op een andere school als dat nodig is. Natuurlijk gaat dat altijd in samenwerking met ouders. Jaarlijks krijgt ons ondersteuningsplan een update.

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl